چیزهایی که در ذهن ما می گذرد، زندگی ما را تحت تاثیر قرار می دهد. در واقع ما به سمت چیزهایی می رویم که بیشتر در موردشان فکر می کنیم. پس باید همواره در زندگی از تفکر مثبت و قانون جذب استفاده کنیم. حتی اگر به چیز هایی فکر کنیم، که مورد علاقه ی ما نیستند، باز هم به سمت آن ها کشیده می شویم. علتش این است که مسیر ذهن انسان ها همواره در جهت افکارشان حرکت می کند، نه در مسیر گریز از آن ها.
ما به سمت افکار و اندیشه های غالب خود، می رویم. ذهن انسان نه می تواند، نه می خواهد و نه هرگز خواهد توانست که در جهت عکس یک فکر عمل کند. بنابراین بهتر است از کلمات و عباراتی استفاده کنیم که نتیجه ی دلخواه را در ذهنمان ترسیم کند و ما را به آرامش برساند. مثلا به جای این که فکر کنیم که نباید هرگز حتی یک خط روی ماشین من بیفتد، بهتر است فکر کنیم که من به آرامی و با احتیاط رانندگی خواهم کرد.
تفکر مثبت و قانون جذب همواره سازنده است، زیرا افرادی که افکار مثبت دارند، ذهنشان را متوجه چیزهایی می کنند که واقعا می خواهند، در نتیجه الزاما به سمت اهداف خود کشیده می شوند.   بنابراین اگر می خوهید واقعا بفهمید که قانون جذب چیست، بر روی " فکر مثبت و قانون جذب "  کلیک کنید.