[http://www.aparat.com/v/bI6tj]
ریشه ی بسیاری ا‌‌ز عذاب ها و سختی هایی که ما در زندگی مان می کشیم، بر می گردد به تعریف اشتباه ما از موفقیت، وقتی درمورد موفقیت صحبت می شود و از افراد می پرسیم که به نظر شما   تعریف موفقیت چیست؟ اکثر آن ها به دو مورد اشاره می کنند:  اول پول و ثروتمند بودن و دوم، عناوین شغلی و مقام هست. نکته ی بسیار مهمی که در این جواب ها برای تعریف موفقیت نهفته است این است که حتی خود آن ها هم به این جواب های خود حتی چند دقیقه هم فکر نکرده اند و فقط این جواب ها را از محیط های بیرونی و از افراد دیگر گرفته اند و آن ها را تکرار می کنند. من می خواهم از شما یک سوال بپرسم. حتما در روزنامه ها دیده اید که خیلی از افراد مشهور و پولدار وجود داشته اند که حتی با این که بسیار پولدار بودند و مشهور بودند ولی به مرز خودکشی رسیدند. پس این نشان می دهد که تعریف موفقیت و کامل ترین تعریف موفقیت مشهور بودن یا ثروتمند بودن نیست.  چیزی که ما در زندگی باید بدانیم و همیشه گوشه ی ذهنمان باشد این است که تعریف ما از موفقیت چیست. کامل ترین و بهترین تعریف برای موفقیت این است که ما در زندگی انسان شادی باشیم، احساس آرامش داشته و از زندگی مان احساس رضایت کامل داشته باشیم و احساس کنیم که داریم از توانایی های واقعی مان استفاده می کنیم و  کار هایی را انجام دهیم که واقعا از انجام آن کارها لذت می بریم اما اگر می خواهید به نتایج عمیقی درباره ی این مطلب برسید و به آن مفهوم اصلی  موفقیت برسید، بر روی " تعریف اصلی موفقیت " کلیک کنید.