بحث امروز ما درباره ی زندگی در زمان حال است. همه ی ما می دانیم که مهم ترین چیزی که ما در زندگی داریم، زمان است. پس آرامش ذهن و روان ما به این بستگی دارد که چگونه از زمانی که الان داریم، استفاده کنیم و بهره ببریم. البته باید بدانید و آگاه باشید که منظور ما از زندگی در زمان حال چیست. در واقع زندگی در زمان حال بدین معناست  که ما از انجام کار به خاطر خود کار لذت ببریم، نه از نتیجه ای که بعدا بدست می آید. تا وقتی که ما در زمان حال زندگی می کنیم ترس و دلهره بر وجود ما راهی نخواهد داشت به عبارت دیگر باید تلاش و کوشش کنیم و مشغول انجام کاری باشیم که بدون اینکه دلهره و ترسی داشته باشیم که تلاش و فعالیت مان درست خواهد بود یا خیر کاری بکنیم!

شرایط را به حال خود بگذارید

زمانی که انتظار چیزی را می کشید خود را به کار دیگری مشغول کنید زیرا انتظار باعث می شود  که وقوع آن پدیده طولانی تر شود. اگر شرایط را به حال خود رها کنید سریع تر به نتیجه می رسید. تا زمانی که دیگران را مسئول بدبختی خود بدانیم، نمی توانیم مسئولیت پذیر باشیم. وقتی خودمان می توانیم اوضاع را بهتر کنیم که از  شر سرزنش دیگران راحت شویم پس چرا از دیگران شکایت می کنیم. پس بخشش واقعی یعنی از یاد بردن و دور ریختن همه ی دلخوری ها و بی خیال شدن نسبت به آن هاست. حال اگر می خواهید بدانید که رمز اصلی زندگی کردن در زمان حال چیست، بر روی " زندگی در زمان حال" کلیک کنید. 


منبع: آکادمی فرجی، آموزش موفقیت شغلی و درآمد اینترنتی